VERTROUWENSCONTACTPERSOON (VCP)

Wie zijn de vertrouwenscontactpersonen?

Baukje Bemener en Anath Oren zijn de vertrouwenscontactpersonen bij HMHC Saxenburg. Zij zijn bereikbaar via [email protected].

 
HMHC Saxenburg wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met sporten en zich thuis voelt binnen de vereniging. We doen er met elkaar alles aan om grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen om zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat.

We zorgen hier met elkaar voor. Ga dus in gesprek over onderlinge conflicten, of met de trainer/coach. Als je daar niet uitkomt, dan kan je hierover in gesprek met het bestuur. In situaties waarin die veiligheid in het gedrang komt of dreigt te komen kun je met vragen, opmerkingen of klachten terecht bij de vertrouwenscontactpersonen
.

De vertrouwenscontactpersonen zetten zich in voor het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag en kan het gesprek aan gaan wanneer er vragen of zorgen zijn of als er een incident plaats vindt. De vertrouwenscontactpersonen horen aan en verwijzen door, maar zijn niet verantwoordelijk voor het oplossen van een incident.

De vertrouwenscontactpersonen gaan in gesprek en hebben kennis van de mogelijke instanties waar naar verwezen kan worden. Zij maken een inschatting van de urgentie en de veiligheid en geven advies. In samenspraak met de melder maken de vertrouwenscontactpersonen een verslag voor het bestuur. De activiteiten van de vertrouwenscontactpersonen vallen formeel onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van HMHC Saxenburg. De VCP rapporteert meldingen aan het bestuur. Als dat 
gewenst is, kan dat anoniem, zonder namen, maar in het geval de veiligheid op de club in het geding is of er sprake is van seksuele intimidatie kan het bestuur aan de vertrouwenscontactpersonen vragen de anonimiteit op te heffen.

Grensoverschrijdend gedrag in de sport wordt gedefinieerd als: "Enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie ontstaat”

In de sport verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag seksuele intimidatie en misbruik, intimidatie en machtsmisbruik, pesten en uitsluiting, agressie en geweld en alle vormen van discriminatie. Daarbij zijn we als sport alert op matchfixing, doping en integriteitsschendingen zoals fraude en belangenverstrengeling.

De sportkoepel NOC*NSF heeft een protocol voor vertrouwenscontactpersonen opgesteld. Zie voor dit protocol de website van het NOC*NSF:

Werkwijze signalen Vertrouwenscontactpersoon vereniging (VCP-V)